JAIPURGEMSTONE

Jaipur Gemstone 12.25 ratti Blue Sapphire(neelam)