JAIPURGEMSTONE

Jaipur Gemstone 12.25 carat Blue Sapphire(neelam)