JAIPURGEMSTONE

Jaipur Gemstone 12.00 ratti yellow sapphire(pukhraj)