JAIPURGEMSTONE

jaipur gemstone 12.00 ratti yellow sapphire (pukhraj )