JAIPURGEMSTONE

jaipur gemstone 12.00 ratti hessonite (gomed)