JAIPURGEMSTONE

jaipur gemstone 12.00 ratti emerald stone (panna)