JAIPURGEMSTONE

Jaipur Gemstone 12.00 ratti Blue Sapphire(neelam)