JAIPURGEMSTONE

jaipur gemstone 12.00 ratti blue sapphire (neelam)