Jaipur Gemstone 12.00 carat malachite stone(malache)