JAIPURGEMSTONE

Jaipur Gemstone 12.00 carat Blue Sapphire(neelam)