JAIPURGEMSTONE

Jaipur Gemstone 11.50 ratti yellow sapphire(pukhraj)