JAIPURGEMSTONE

jaipur gemstone 11.50 ratti yellow sapphire (pukhraj )