JAIPURGEMSTONE

jaipur gemstone 11.50 ratti opal (fire opal)