JAIPURGEMSTONE

jaipur gemstone 11.50 ratti emerald stone (panna)