JAIPURGEMSTONE

jaipur gemstone 11.50 ratti blue sapphire (neelam)