JAIPURGEMSTONE

Jaipur Gemstone 11.50 carat Blue Sapphire(neelam)