JAIPURGEMSTONE

Jaipur Gemstone 11.44 ratti Blue Sapphire(neelam)