JAIPURGEMSTONE

Jaipur Gemstone 11.44 carat yellow sapphire(pukhraj)