JAIPURGEMSTONE

Jaipur Gemstone 11.44 carat Blue Sapphire(neelam)