JAIPURGEMSTONE

Jaipur Gemstone 11.25 ratti yellow sapphire(pukhraj)