JAIPURGEMSTONE

Jaipur Gemstone 11.25 ratti Blue Sapphire(neelam)