JAIPURGEMSTONE

jaipur gemstone 11.25 ratti blue sapphire (neelam)