JAIPURGEMSTONE

Jaipur Gemstone 11.25 carat yellow sapphire(pukhraj)