JAIPURGEMSTONE

Jaipur Gemstone 11.25 carat Blue Sapphire(neelam)