JAIPURGEMSTONE

Jaipur Gemstone 11.00 ratti yellow sapphire(pukhraj)