JAIPURGEMSTONE

jaipur gemstone 11.00 ratti yellow sapphire (pukhraj)