JAIPURGEMSTONE

jaipur gemstone 11.00 ratti opal (fire opal)