JAIPURGEMSTONE

jaipur gemstone 11.00 ratti emerald stone (panna)