JAIPURGEMSTONE

Jaipur Gemstone 11.00 ratti Blue Sapphire(neelam)