JAIPURGEMSTONE

jaipur gemstone 11.00 ratti blue sapphire (neelam)