Jaipur Gemstone 11.00 carat yellow sapphire(pukhraj)