JAIPURGEMSTONE

Jaipur Gemstone 10.50 ratti yellow sapphire(pukhraj)