JAIPURGEMSTONE

jaipur gemstone 10.50 ratti yellow sapphire (pukhraj)