JAIPURGEMSTONE

jaipur gemstone 10.50 ratti emerald stone (panna)