JAIPURGEMSTONE

Jaipur Gemstone 10.50 ratti Blue Sapphire(neelam)