JAIPURGEMSTONE

jaipur gemstone 10.50 ratti blue sapphire (neelam)