JAIPURGEMSTONE

Jaipur Gemstone 10.50 carat yellow sapphire(pukhraj)