JAIPURGEMSTONE

Jaipur Gemstone 10.44 carat yellow sapphire(pukhraj)