JAIPURGEMSTONE

Jaipur Gemstone 10.44 carat Blue Sapphire(neelam)