JAIPURGEMSTONE

Jaipur Gemstone 10.25 Ratti Pearl (Moti)