JAIPURGEMSTONE

jaipur gemstone 10.25 ratti pearl (moti)