JAIPURGEMSTONE

jaipur gemstone 10.25 ratti blue sapphire (neelam)