JAIPURGEMSTONE

Jaipur Gemstone 10.25 ratti Blue Sapphire(neelam)