JAIPURGEMSTONE

Jaipur Gemstone 10.25 carat Blue Sapphire(neelam)