JAIPURGEMSTONE

Jaipur Gemstone 10.00 ratti yellow sapphire(pukhraj)