JAIPURGEMSTONE

jaipur gemstone 10.00 ratti yellow sapphire (pukhraj )