JAIPURGEMSTONE

jaipur gemstone 10.00 ratti pearl (moti)