JAIPURGEMSTONE

jaipur gemstone 10.00 ratti opal (fire opal)