JAIPURGEMSTONE

jaipur gemstone 10.00 ratti emerald stone (panna)