JAIPURGEMSTONE

Jaipur Gemstone 10.00 carat Blue Sapphire(neelam)